เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 นายจักรพงษ์  มิ่งแม้น
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

โทร.087-9522739
   
 นายบุญเพ็ง   สวนกิจ  นางสาวมณีรัตน์   หมั่นกิจ  นายจักรพงษ์   มิ่งแม้น
 หัวหน้าสำนักปลัด นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.087-9583037 โทร. 096-7765786 โทร.098-5865079
   
- ว่าง -  นางปิยะดา   กองจันทร์ นายจักรพงษ์   มิ่งแม้น
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา
โทร............................... โทร.088-5615627 โทร.098-5865079
     
  - ว่าง -   - ว่าง -   - ว่าง -
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
โทร............................... โทร............................... โทร...............................