เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 นางปิยะดา กองจันทร์
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     
   -ว่าง-  
   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารสุข  
     
   นายปุณวิพัชร์ อธิพัชระวงศ์  
   นักวิชาการสาธารสุข ชำนาญการ  
     
  - ว่าง -
 
  เจ้าพนักงานสาธารณสุข