เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                การคมนาคม  การจราจร

                                1)  ถนน  สะพาน  มีถนนภายในเขตเทศบาลจำนวน  14  สาย

                                2)   แม่น้ำ/คลอง    มีลำห้วย  2  แห่ง  สระน้ำ  4  แห่ง

                                3)  การจัดการขนส่งมวลชน  เทศบาลตำบลหนองบัวลายติดต่อชุมชนอื่นได้ทางรถยนต์  และทางรถไฟ

                                ทางรถยนต์  ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2  ถึงชุมชนหนองแวง  จากตลาดหนองแวงถึงตลาดหนองบัวลาย  ระยะทางประมาณ  9  กิโลเมตร  สภาพถนนลาดยาง

                                ทางรถไฟ  ใช้เส้นทางรถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือเส้นทางสายกรุงเทพ หนองคาย

            การประปา

                   1)  จำนวนครัวเรือนใช้น้ำประปา   จำนวน  672  ครัวเรือน

                   2)  กิจการประปาเป็นของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

                   3)  น้ำประปาผลิตได้  450 - 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน   และน้ำประปาที่ใช้เฉลี่ย  500  ลูกบาศก์เมตรต่อวันแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาจากฝายหลวง(นอกเขตฯ)  และแหล่งน้ำดิบสำรองจากสระน้ำหนองโสน ฝายหลวง(นอกเขตฯ)

                การไฟฟ้า

                   1)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า   758   ครัวเรือน

                   2)  พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า   ร้อยละหนึ่งร้อยของพื้นที่ทั้งหมด

                   3)  ไฟสาธารณะ   จำนวน  382  จุด  ครอบคลุมถนน  14  สาย

                การสื่อสาร

                   1)  ที่ทำการด้านไปรษณีย์ในพื้นที่จำนวน   -    แห่ง

                   2)  ระบบเสียงตามสาย/หอกระจ่ายข่าวให้บริการครอบคลุมร้อยละแปดสิบห้าของพื้นที่

                   3)  หน่วยงานที่มีข่าววิทยุ  สื่อสารในพื้นที่มี  1  หน่วยงาน  คือ  เทศบาลตำบลหนองบัวลาย

                ลักษณะการใช้ที่ดิน  การใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆ  ในพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรนอกจากนั้นเป็นพื้นที่พักอาศัย  พื้นที่พาณิชยกรรม  พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ  พื้นที่ว่างสาธารณะ    พื้นที่อุตสาหกรรมมีจำนวนน้อย