เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
กฎหมายและระเบียบ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 [ 5 ต.ค. 2564 ]16
2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 [ 14 ก.ย. 2564 ]17
3 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 14 ก.ย. 2564 ]16
4 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]16
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]15
6 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 6 ส.ค. 2561 ]17
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 [ 6 มี.ค. 2561 ]16
8 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 10 ต.ค. 2560 ]21
9 พระราชบัญญัติเทศบาล [ 1 ต.ค. 2560 ]17
10 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 [ 1 ต.ค. 2560 ]17
11 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 [ 1 ต.ค. 2560 ]17
12 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 [ 1 ต.ค. 2560 ]17
13 พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 [ 1 ต.ค. 2560 ]16
14 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 [ 1 ต.ค. 2560 ]17
15 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 1 ต.ค. 2560 ]16
16 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 4 ก.ย. 2560 ]15
17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 [ 7 พ.ย. 2559 ]16
18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 [ 4 ต.ค. 2559 ]17