เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์


ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างวัดทองประสาน หมู่ที่ 9

    รายละเอียดข่าว

                                                                                                                           ตาราง ปปช.01
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 
 
 
   1 ชื่อโครงการ…โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างวัดทองประสาน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9...
 
      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง...........
 
  2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...............259,000......................................บาท
 
   3. ลักษณะงาน
 
      โดยสังเขป  สภาพเดิมเป็นถนนหินคลุกต้องการปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 
   4.  ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....18....สิงหาคม  2560.......เป็นเงิน.........246,000........บาท
 
   5.  บัญชีประมาณการราคากลาง            
      5.1  ...บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน  ค่าวัสดุ  และค่าแรงงาน (B.O.Q) แบบ ปร.4....
      5.2  ....สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง แบบ ปร.5…
 
  6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
       6.1  นายสมศักดิ์        คำพรม
       6.2  นางเจติยา          นมัสไธสง
       6.3  นายธีระศักดิ์      พันธุ์เสือทอง
 
 
 
 
      
 
     เอกสารประกอบ

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างวัดทองประสาน หมู่ที่ 9
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทต.หนองบัวลาย