เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์


ราคากลางโครงการซ่อมแซมร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1

    รายละเอียดข่าว

                                                                                                                         ตาราง ปปช.01
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 
 
 
   1.ชื่อโครงการ…โครงการซ่อมแซมร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน  บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1...
 
      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง...........
 
  2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...............150,000......................................บาท
 
   3. ลักษณะงาน
 
      โดยสังเขป  ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 134.00 เมตร หนา 0.07 เมตร ฝาปิด คสล.ขนาด 0.30×0.50 ปิดรางตลอดแนวพร้อมวางท่อ คสล.
 
   4.  ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....18....สิงหาคม  2560.......เป็นเงิน.........145,000........บาท
 
   5.  บัญชีประมาณการราคากลาง            
      5.1  ...บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน  ค่าวัสดุ  และค่าแรงงาน (B.O.Q) แบบ ปร.4....
      5.2  ....สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง แบบ ปร.5…
 
  6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
       6.1  นายสมศักดิ์        คำพรม
       6.2  นางเจติยา          นมัสไธสง
       6.3  นายธีระศักดิ์      พันธุ์เสือทอง
 
 
 
 
      
 
     เอกสารประกอบ

ราคากลางโครงการซ่อมแซมร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทต.หนองบัวลาย