เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์


ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโนนทองหลางไปบ้านวังคูณ บ้านหนองวัดป่า หมู่ที 4

    รายละเอียดข่าว

                                                                                                                           ตาราง ปปช.01
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 
 
 
    ชื่อโครงการ…โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโนนทองหลางไปบ้านวังคูณ บ้านหนองวัดป่า หมู่ที 4...
 
      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง...........
 
  2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...............196,000......................................บาท
 
   3. ลักษณะงาน
 
      โดยสังเขป  ทำการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร) (หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า280 ลบ.ม.)
 
   4.  ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....18…สิงหาคม  2560.......เป็นเงิน.........196,000........บาท
 
   5.  บัญชีประมาณการราคากลาง            
      5.1  ...บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน  ค่าวัสดุ  และค่าแรงงาน (B.O.Q) แบบ ปร.4....
      5.2  ....สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง แบบ ปร.5…
 
  6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
       6.1  นายสมศักดิ์        คำพรม
       6.2  นางเจติยา          นมัสไธสง
       6.3  นายธีระศักดิ์      พันธุ์เสือทอง
     
 
      
 
     เอกสารประกอบ

ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโนนทองหลางไปบ้านวังคูณ บ้านหนองวัดป่า หมู่ที 4
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทต.หนองบัวลาย