เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์


ราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7

    รายละเอียดข่าว

ตาราง ปปช.01
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 
 
 
    ชื่อโครงการ…โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7...
 
      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง...........
 
  2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...............310,000......................................บาท
 
   3. ลักษณะงาน
 
      โดยสังเขป  ทำการวางท่อเมนประปา PVC ขนาด ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5 รวมความยาว 2,744 เมตร พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 
   4.  ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....18...สิงหาคม  2560.......เป็นเงิน.........310,000........บาท
 
   5.  บัญชีประมาณการราคากลาง            
      5.1  ...บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน  ค่าวัสดุ  และค่าแรงงาน (B.O.Q) แบบ ปร.4....
      5.2  ....สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง แบบ ปร.5…
 
  6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
       6.1  นายสมศักดิ์        คำพรม
       6.2  นางเจติยา          นมัสไธสง
       6.3  นายธีระศักดิ์      พันธุ์เสือทอง
 
 
 
 
      
 
     เอกสารประกอบ

ราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทต.หนองบัวลาย