เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์


ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายโนนทองหลางไปดอนดยาว บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4

    รายละเอียดข่าว

 
ตาราง ปปช.01
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 
 
 
    ชื่อโครงการ …โครงการซ่อมแซมถนนสายโนนทองหลางไปดอนยาว บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4...
 
      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง...........
 
  2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...............22,500...........................บาท
 
   3. ลักษณะงาน
 
       โดยสังเขป  ทำการถมดิน พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร (ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 40.00 ลบ.ม.) ช่วงที่2โดยทำการถมดิน พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร สูงเฉลี่ย 2.50  เมตร (ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 214.50 ลบ.ม.) (ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและแผนผังที่ทางอบต.กำหนด) 
 
 4.  ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....10 สิงหาคม 2560.......เป็นเงิน.........22,500........บาท
 
 5.  บัญชีประมาณการราคากลาง            
      5.1  ...บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน  ค่าวัสดุ  และค่าแรงงาน (B.O.Q) แบบ ปร.4....
      5.2  ....สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง แบบ ปร.5…
 
 6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
       6.1  นายสมศักดิ์    คำพรม
       6.2  นางวนิดา       เทียบแก้ว
       6.3  นายธีระศักดิ์   พันธุ์เสือทอง
 
 
 
 
      
 
 
 
 
     เอกสารประกอบ

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายโนนทองหลางไปดอนดยาว บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทต.หนองบัวลาย