เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์


ราคากลางโครงการ

    รายละเอียดข่าว

ตาราง ปปช.01
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 
 
 
    ชื่อโครงการ …โครงการซ่อมแซมถนนข้ามลำห้วยลำดวน  บ้านดอนดั่งหมู่ที่ 1...
 
      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง...........
 
  2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...............22,400......................................บาท
 
   3. ลักษณะงาน
 
       โดยสังเขป   ช่วงที่1โดยทำการถมดิน พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ ขนาดผิวผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00  เมตร ยาวเฉลี่ย  10.00 เมตร  สูงเฉลี่ย   2.00 เมตร  ( ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  110.00  ลบ.ม. ) ช่วงที่2โดยทำการถมดิน พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ ขนาดผิวผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00  เมตร ยาวเฉลี่ย  10.00 เมตร สูงเฉลี่ย 2.50 เมตร  ( ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  137.50  ลบ.ม. ) วางท่อคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.จำนวน 8 ท่อน พร้อมยาแนว  (ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและแผนผังที่ทางอบต.กำหนด)
 
 4.  ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....10 สิงหาคม 2560.......เป็นเงิน.........22,400........บาท
 
 5.  บัญชีประมาณการราคากลาง            
      5.1  ...บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน  ค่าวัสดุ  และค่าแรงงาน (B.O.Q) แบบ ปร.4....
      5.2  ....สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง แบบ ปร.5…
 
 6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
       6.1  นายสมศักดิ์    คำพรม
       6.2  นางวนิดา       เทียบแก้ว
       6.3  นายธีระศักดิ์   พันธุ์เสือทอง
 
 
 
 
      
 
 
 
 
     เอกสารประกอบ

ราคากลางโครงการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทต.หนองบัวลาย