เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 5 เม.ย. 2565 ]20
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 6 ต.ค. 2564 ]22
3 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 4 ต.ค. 2564 ]19
4 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]20
5 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ๒๕๖๓ [ 14 ก.ย. 2564 ]21
6 ประกาศ ก.ท.จ.นม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘ [ 14 ก.ย. 2564 ]21
7 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 [ 14 ก.ย. 2564 ]21
8 ประกาศกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.ย. 2564 ]20
9 ประกาศ ก.กลาง เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 [ 13 ก.ย. 2564 ]21
10 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นใหเดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 [ 13 ก.ย. 2564 ]21
11 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 [ 13 ก.ย. 2564 ]21
12 ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 [ 13 ก.ย. 2564 ]21
13 ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีเหตุผลความจำเป็น พ.ศ.2560 [ 13 ก.ย. 2564 ]20
14 ประกาศ ก.ท.จ.นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.2558 [ 13 ก.ย. 2564 ]21
15 ประกาศ ก.ท.จ.นครราชสีมา เรื่อง หลัเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 [ 13 ก.ย. 2564 ]20
16 ประกาศ ก.ท.จ.นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 [ 13 ก.ย. 2564 ]22
17 ประกาศ ก.ท.จ.นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 13 ก.ย. 2564 ]23
18 ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 13 ก.ย. 2564 ]20
19 ประกาศเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 [ 13 ก.ย. 2564 ]21
20 ประกาศ ก.ท.จ.นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 13 ก.ย. 2564 ]21
 
หน้า 1|2|3