เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) [ 5 เม.ย. 2566 ]36
2 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 เม.ย. 2566 ]33
3 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานจริยธรรม [ 2 ก.พ. 2566 ]35
4 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง แนวปฏิบัติในการประพฤติตนทางจริยธรรม [ 1 ธ.ค. 2565 ]35
5 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 19 ต.ค. 2565 ]34
6 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 18 ต.ค. 2565 ]39
7 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 18 ต.ค. 2565 ]37
8 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 18 ต.ค. 2565 ]41
9 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของำนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2565 ]46
10 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 5 เม.ย. 2565 ]126
11 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 6 ต.ค. 2564 ]115
12 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 4 ต.ค. 2564 ]117
13 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]114
14 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ๒๕๖๓ [ 14 ก.ย. 2564 ]119
15 ประกาศ ก.ท.จ.นม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘ [ 14 ก.ย. 2564 ]122
16 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 [ 14 ก.ย. 2564 ]124
17 ประกาศกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.ย. 2564 ]128
18 ประกาศ ก.กลาง เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 [ 13 ก.ย. 2564 ]162
19 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นใหเดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 [ 13 ก.ย. 2564 ]136
20 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 [ 13 ก.ย. 2564 ]158
 
หน้า 1|2|3