เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 5 เม.ย. 2565 ]73
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 6 ต.ค. 2564 ]66
3 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 4 ต.ค. 2564 ]67
4 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]68
5 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ๒๕๖๓ [ 14 ก.ย. 2564 ]71
6 ประกาศ ก.ท.จ.นม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘ [ 14 ก.ย. 2564 ]72
7 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 [ 14 ก.ย. 2564 ]75
8 ประกาศกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.ย. 2564 ]74
9 ประกาศ ก.กลาง เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 [ 13 ก.ย. 2564 ]86
10 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นใหเดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 [ 13 ก.ย. 2564 ]70
11 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 [ 13 ก.ย. 2564 ]86
12 ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 [ 13 ก.ย. 2564 ]67
13 ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีเหตุผลความจำเป็น พ.ศ.2560 [ 13 ก.ย. 2564 ]71
14 ประกาศ ก.ท.จ.นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.2558 [ 13 ก.ย. 2564 ]88
15 ประกาศ ก.ท.จ.นครราชสีมา เรื่อง หลัเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 [ 13 ก.ย. 2564 ]67
16 ประกาศ ก.ท.จ.นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 [ 13 ก.ย. 2564 ]73
17 ประกาศ ก.ท.จ.นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 13 ก.ย. 2564 ]77
18 ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 13 ก.ย. 2564 ]67
19 ประกาศเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 [ 13 ก.ย. 2564 ]72
20 ประกาศ ก.ท.จ.นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 13 ก.ย. 2564 ]71
 
หน้า 1|2|3